Reglement lotenlening

 1. De lening wordt uitgegeven door VZW Beschermcomité der Scoutsgroep Michiel de Ruyter, met zetel te 9961 Boekhoute, Wildestraat 12, ondernemingsnummer 0409.070.477. De beslissing voor deze lening en dit reglement werden goedgekeurd op de raad van Bestuur.
 2. De intekenperiode voor de lening loopt tot en met 30 november 2016.
 3. De lening wordt uitgegeven door middel van loten. Een lot kost 250 euro en wordt renteloos geleend aan VZW Beschermcomité der Scoutsgroep Michiel de Ruyter. Een persoon kan meerdere loten aankopen.
 4. De inschrijver verbindt zich er toe het nominale bedrag van € 250 per lot over te maken op bankrekeningnummer IBAN BE33 8920 8018 5946 op naam van hogergenoemde vzw. Indien het lot niet binnen de 10 dagen na aankoop ervan wordt betaald, heeft hogergenoemde vzw het recht om de uitvoering van deze overeenkomst af te dwingen. Het lot wordt pas aan de inschrijver overhandigd wanneer de betaling van dat lot bevestigd is door hogergenoemde vzw.
 5. Door het kopen van een lot gaat de inschrijver akkoord met dit reglement.
 6. De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar te rekenen vanaf de eerste uitloting waarbij jaarlijks een nog te bepalen aantal loten zullen worden getrokken en uitbetaald. De eerste uitloting is voorzien bij ingebruikname van het eerste gebouw of ten laatste in december 2019.
 7. Het geld dat opgehaald wordt via deze lening wordt gebruikt voor de financiering van het bouwen van een nieuw scoutslokaal in Vliet te Boekhoute. Het gebouw en terrein is in volle eigendom van de vzw.
 8. Elk lot is genummerd en op naam en is geldig mits het beschikt over een nummer (terug te vinden in een overzichtsregister van de vzw), originele stempel , datum van opmaak en handtekening van de voorzitter van de vzw. In het overzichtsregister worden de volgnummers, naam, adres en andere contactgegevens van de aankoper opgenomen.
 9. Loten kunnen overgedragen worden. Bij overdracht dient de oorspronkelijke bezitter hogergenoemde vzw bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van de naam en het adres van de nieuwe bezitter.
 10. Hogergenoemde vzw verbindt zich ertoe binnen korte termijn na ontvangst van het getrokken lot de uitbetaling te doen. De uitbetaling zal na verificatie gebeuren via bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de inschrijver heeft opgegeven. Indien er geen rekeningnummer opgegeven heeft, wordt de inschrijver via een andere weg gecontacteerd door hogergenoemde vzw waarbij het gewenste rekeningnummer zo achterhaald wordt.
 11. Een lot vervalt na uitloting en terugbetaling.
 12. De opvolging en het beheer van de lening gebeurt door de raad van bestuur van de hogergenoemde vzw.
 13. De uitloting van de loten is openbaar en wordt via voldoende kanalen bekend gemaakt (plaats, tijdstip en aantal loten).
 14. Vervroegde terugbetaling op vraag van de inschrijver op het lot, of op vraag van de overnemer ervan is slechts mogelijk wegens specifieke familiale of sociale omstandigheden. Het is aan de hogergenoemde vzw om over elke aanvraag tot vervroegde terugbetaling op discrete wijze te oordelen. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht om na vervroegde uitbetaling van het lot dit lot opnieuw aan te bieden aan derden.
 15. In geval van verlies of diefstal is het mogelijk bij aangetekend schrijven gericht aan hogergenoemde vzw verzet aan te tekenen op de uitbetaling van het betreffende lot. Indien verzet aangetekend wordt zal er geen uitbetaling van het lot gebeuren.
 16. De inschrijvers van de loten hebben de mogelijkheid om af te zien van uitbetaling van het lot wanneer het desbetreffende lot wordt getrokken of voordien. De waarde van dit lot wordt dan geschonken aan hogergenoemde vzw. Het afzien van de uitbetaling van het lot is onherroepelijk. Het desbetreffende lot zal dan niet meer kunnen getrokken worden in een loting.
 17. De raad van Bestuur heeft beslissingsbevoegdheid over alle gevallen of situaties die zich in dit kader voordoen.